Schowek Twój schowek jest pusty
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna1 » RODO

RODO

Szanowny Użytkowniku


 

W związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych , która wchodzi w życie 25 maja 2018 roku, poniżej przekazujemy Ci informacje o tym w jaki sposób Argo-Tech Technika Instalacyjna Sanitarna i Grzewcza Sprzedaż-Usługi, będąca operatorem platformy handlowej on-line , umieszczonej w domenie www.argotech.pl      ( zwanej dalej „Argo-Tech”), przetwarza Twoje dane osobowe oraz jakie uprawnienia w związku z tym Ci przysługują.

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o sposobie wykorzystywania Twoich danych osobowych jest Argo-Tech Technika Instalacyjna Sanitarna i Grzewcza Sprzedaż-Usługi z siedzibą 37-400 Nisko przy ulicy Tysiąclecia 51.Z kim możesz się skontaktować, aby otrzymać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez Argo-Tech?Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez Argo-Tech, możesz skontaktować się z nami, pisząc do nas e-mail na adres: iod@argotech.pl.

Możesz też skontaktować się z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych, wykorzystując następujące dane kontaktowe:

Inspektor Ochrony Danych Argo-Tech Technika Instalacyjna Sanitarna i Grzewcza Sprzedaż-Usługi ul. Tysiąclecia 51, 37-400 Nisko.Od kogo uzyskaliśmy Twoje dane osobowe?Twoje dane osobowe uzyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie podczas zakładania konta w Argo-Tech, jak i później, podczas korzystania przez Ciebie ze platformy sklepu internetowego www.argotech.pl.

Dodatkowo, informacje o Tobie otrzymujemy od operatorów płatności, czyli podmiotów, które umożliwiają Ci dokonanie płatności online za towaru kupione u nas oraz o statusie płatności.

W przypadku logowania się do serwisu Argo-Tech za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej oferowanej przez podmioty, na którymi nie mamy żadnej kontroli, np. Facebook, Google albo Allegro, pozyskujemy od nich dane wyłącznie w postaci ID twojego Konta w takim serwisie, Twój adres e-mail, imię i nazwisko, url Twojego avatara, a czasem (w przypadku Allegro) także nazwę firmy, numer NIP, adres (w tym miasto i kod pocztowy).
 


W jakim celu i na jakiej podstawie Argo-Tech przetwarza Twoje dane osobowe?Jesteśmy uprawnieni do przetwarzania Twoich danych osobowych, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej między nami umowy lub wykonania naszych prawnie uzasadnionych interesów, dla celów:

 • Umożliwienia Ci korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym zapewnienia Ci możliwości pełnego korzystania z Argo-Tech. Umożliwienia Ci założenia i zarządzania Twoim kontem oraz umożliwienie monitorowania zamówień i ich historii.
 • Umożliwienia przeprowadzania i realizacji transakcji w ramach Argo-Tech.
 • Umożliwienia wystawienia opinii, recenzji czy komentarzy.
 • Zapewnienia możliwości realizacji płatności za przeprowadzone transakcje.
 • Umożliwienia uczestnictwa w promocjach organizowanych przez Argo-Tech
 • Rozpatrywania oraz obsługi składanych przez Ciebie reklamacji dotyczących usług świadczonych w ramach Argo-Tech.
 • Obsługi zapytań i zgłoszeń, które do nas kierujesz.
 • Kontaktowania się z Tobą w szczególności w celu związanym ze świadczeniem usług.
 • Rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym żądania zamknięcia konta.


Przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych oraz rachunkowych.

Przetwarzać Twoje dane osobowe możemy również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w poniżej opisanych celach:
 

 • Analizowania i zarządzania Twoją aktywnością na stronie internetowej www.argotech.pl celem dostosowania usług i treści do Twoich indywidualnych preferencji.
 • Organizacji promocji, programów lojalnościowych i konkursów, w których możesz wziąć udział.
 • Dokonywania czynności technicznych oraz rozwiązywania problemów technicznych, związanych z administrowaniem serwerami Argo-Tech.
 • Prowadzenia działań marketingowych własnych usług.
 • Opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Ciebie oraz innych użytkowników z Argo-Tech w tym zbierania ogólnych informacji demograficznych np. o regionie z którego następuje połączenie
 • Windykacji należności.
 • Prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych.
 • Zapewnienia obsługi usług płatniczych.
 • Zapewnienia bezpieczeństwa i integralności usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu.
 • Dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach konta użytkownika.
 • Kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi
 • Prowadzenia analiz statystycznych.
 • Przechowywania danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).Argo-Tech jest uprawniona przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody w celu:
 

 • Organizacji konkursów w których możesz wziąć udział (w zależności od rodzaju konkursu)
 • Otrzymywania i wyświetlania Twoich komentarzy dotyczących zakupów produktów, które pozostawisz u innych operatorów stron internetowych.
 • Zapisywania danych w plikach cookie.
 • Gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;Możesz wycofać swoją zgodę w każdej chwili w taki sam sposób, jak jej udzieliłaś/eś.Czy musisz podać Argo-Tech swoje dane osobowe?Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem ustawowym tylko w zakresie w jakim będziesz zwycięzcą konkursu lub promocji i odbierzesz nagrodę, która wymaga rozliczenia podatkowego, a ponadto jest wymagane przez nas w celu zawarcia i wykonania zawartej z Tobą umowy, tj. imię, nazwisko, adres e-mail. Jeśli nie podasz powyżej wskazanych danych osobowych, nie będzie możliwym zawarcie z Tobą umowy. Podanie przez Ciebie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.Jakie masz uprawnienia wobec Argo-Tech?Zapewniamy, że wykonamy wszelkie przysługujące Ci prawa:

 • prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
 

Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Argo-Tech; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku.
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający Argo-Tech sprawdzić prawidłowość Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie są już potrzebne Argo-Tech, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Argo-Tech są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych jeśli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.


W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?


Mimo, że przepisy nie określają tego wprost, właściwą formą sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych lub i żądania ich natychmiastowego usunięcia było by wysłanie e-maila na iod@argotech.pl z taką informacją. Taka forma korespondencji w powyższej sprawie, gwarantuje Tobie , jak i Administratorowi posiadanie potwierdzenia takiej operacji.


Możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, w zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś lub Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.Administrator może odmówić usunięcia danych w przypadkach:


Artykuł 17 ust. 3 RODO wskazuje wprost sytuacje, gdy administrator danych ma prawo odmówić usunięcia jego danych (tzn. gdy jest to niezbędne):

 • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 • do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 • z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego (…)
 • do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania;
 • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 


Czy można usunąć dane częściowo?

 

Tak , można usunąć dane częściowo. Może się zdarzyć, że Administrator danych przetwarza dane osoby w szerokim zakresie i różnych celach.

Po otrzymaniu wniosku o usunięcie danych, należy dokonać weryfikacji tego, jakie dane są przetwarzane i które z nich mogą zostać usunięte. Np. W związku z konkursem, Administrator danych zebrał dane zwycięzcy w formie oświadczenia zawierającego jego imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail, wiek, PESEL, dane US. Do celów podatkowych nie są mu niezbędne telefon oraz e-mail, więc powinien zrealizować wniosek usuwając te dane. Każda taka prośba wymaga indywidualnych decyzji.
Komu Argo-Tech udostępnia Twoje dane osobowe?Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim (kontrahentom, operatorom płatności, serwisom internetowym, które współpracują z Argo-Tech), jeśli jest to niezbędne do świadczenia usług na www.argotech.pl lub jeśli wymaga tego od nas przepis prawa, udostępniamy Twoje dane osobowe uprawnionym podmiotom, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. W razie konieczności możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym w celach walki z oszustwami i nadużyciami.

Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji na www.argotech.pl robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników naszej platformy handlowej nie noszą znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Twój adres IP.
 

Jaki jest okres przechowywania Twoich danych osobowych?


Argo-Tech przechowuje Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu, jeśli istnieje ryzyko dochodzenia roszczeń w związku z jej wykonywaniem, ale nie dłużej niż przez okres 10 lat od dnia jej zakończenia.

Dane osobowe, które przetwarzamy na podstawie podatkowych i rachunkowych przepisów prawnych jesteśmy obowiązani przechowywać przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym upłynął termin płatności podatku.

Dane osobowe, które przetwarzamy w celach marketingowych, jesteśmy uprawnieni przetwarzać wyłącznie w okresie obowiązywania wiążącej nas umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie ważnego sprzeciwu.

Dane osobowe przetwarzane na potrzeby konkursów i promocji , przetwarzamy przez czas ich trwania i dokonania odpowiednich rozliczeń podatkowych.Do jakich państw trzecich lub organizacji międzynarodowych Argo-Tech przekazuje Twoje dane osobowe?Nie przekazujemy żadnych Twoich danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Czy profilujemy Twoje dane osobowe bądź automatycznie podejmujemy względem Ciebie decyzje?Profilowanie stanowi o zautomatyzowanym przetwarzaniu Twoich danych osobowych w zakresie Twoich zachowań, okoliczności ekonomicznych, Twojej pracy, zainteresowań, preferencji czy lokalizacji

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.


Również w związku z powyższą zmianą przepisów, uaktualniony został nasz Regulamin zakupów, który dostępny jest pod adresem : http://sklep.argotech.pl/regulamin-zakupow-pm-5.html


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl